Súťaže

Pravidlá facebook súťaží usporiadaných spoločnosťou BLS s.r.o.

 

Súťaže organizované spoločnosťou BLS s.r.o. na sociálnej sieti Facebook nie sú žiadnym spôsobom spojené so spoločnosťou Facebook, Inc., nie sú ňou organizované ani podporované. Informácie o účastníkoch súťaží sú vyhodnotené a spracovávané spoločnosťou BLS s.r.o. a sú použité výlučne na účely odovzdania výhry. Za obsah súťaže je zodpovedná spoločnosť BLS s.r.o. ako usporiadateľ. 

1. Usporiadateľom súťaže je 

Spoločnosť BLS s.r.o., so sídlom Kempelenova 8519/8, 01015 Žilina, IČO: 45554871, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 53997/L 

2. Termín konania súťaže a miesto 

Termín a miesto konania každej súťaže je uvedené v súťažnom príspevku na Sociálnej sieti Facebook. Spoločnosť BLS s.r.o. si vyhradzuje právo organizovať súťaže.

3. Podmienky účasti v súťaží 

Účastníkom súťaže môže byť fyzická osoba staršia ako 18 rokov (osoby mladšie ako 18 rokov sa môžu zúčastniť iba so súhlasom svojho zákonného zástupcu) s adresou pre doručovanie na území Slovenskej republiky (ďalej len „Súťažiaci“ alebo „Účastník súťaže“). 

Zapojenie do súťaže: 

  1. Súťažiaci sa zapojí do Súťaže, ak v čase konania Súťaže splní podmienky určené vo zverejnenom príspevku na Fanstránke. Spravidla patrí medzi tieto podmienky pridanie komentára - odpovede na súťažnú otázku.
  2. Súťažiaci sa môžu do Súťaže zapojiť aj opakovane počas obdobia trvania Súťaže, avšak výhercom sa Súťažiaci môže stať iba raz.
  3. Zo Súťaže sú vylúčení zamestnanci spoločnosti BLS s.r.o. Zo súťaže nie sú vylúčení rodinní príslušníci zamestnancov spoločnosti BLS s.r.o. (manžel/manželka, deti, rodičia a súrodenci).

 

4. Vyhodnotenie Súťaže a výhry 

Posúdenie splnenia všetkých podmienok účasti v Súťaži je pri každom Súťažiacom výhradne v kompetencii Usporiadateľa. Výhercom Súťaže sa stane Súťažiaci, ktorý splní všetky Podmienky účasti v Súťaži (ďalej len „Výherca“), a ktorý bude určený Usporiadateľom bez účasti verejnosti. Počet výhercov je obmedzený a je vždy uvedený v súťažnom príspevku na Fanstránke. Výhercovia sú vyhlásení v konkrétnom súťažnom príspevku na Fanstránke najneskôr do 7 pracovných dní od ukončenia Súťaže. V prípade, ak Výherca na informáciu Usporiadateľa o výhre v Súťaži nebude reagovať do 3 (troch) kalendárnych dní, stráca nárok na výhru. Výhru si bude môcť Výherca vyzdvihnúť buď osobne, v sídle Usporiadateľa, alebo mu bude zaslaná na adresu poštou, prípadne elektronickou formou. Za správnosť a aktuálnosť údajov potrebných na doručenie Výhry zodpovedá Výherca. Usporiadateľ nezodpovedá za krádež, stratu, poškodenie Výhry, jej nedoručenie alebo omeškanie doručenia, ktoré sú zapríčinené poštovým doručovateľom alebo kuriérom. 

5. Vylúčenie Súťažiaceho 

Usporiadateľ si vyhradzuje právo nezaradiť Súťažiaceho do Súťaže, ak jeho aktivita spojená so súťažným príspevkom bude hrubo urážlivá, alebo bude obsah jeho komentárov v rozpore s dobrými mravmi. 

6. Osobné údaje 

Súťažiaci svojou účasťou v súťaži udeľuje Usporiadateľovi ako prevádzkovateľovi v súlade s ustanovením § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) súhlas so spracovaním všetkých ním poskytnutých osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, korešpondenčná adresa, emailová adresa, telefonický kontakt počas celej doby trvania Súťaže, a to na účel prevádzkovania Súťaže (napr. odovzdanie a prevzatie výhry). Usporiadateľ ako prevádzkovateľ týmto vyhlasuje, že osobné údaje použije iba na vyššie uvedené účely. Osobné údaje nebudú nikde zverejňované. 

7. Záverečné ustanovenia 

Súťažiaci svojou účasťou v Súťaži udeľuje Usporiadateľovi súhlas so znením týchto Pravidiel. Súťažiacemu nevzniká právny nárok na poskytnutie Výhry a Súťažiaci nie je oprávnený požadovať od Usporiadateľa namiesto Výhry akékoľvek alternatívne plnenie. Zároveň Súťažiaci nie je povinný Výhru prijať. Usporiadateľ si vyhradzuje právo nahradiť Výhru inou výhrou porovnateľného typu a hodnoty a zmeniť podmienky odovzdania Výhry. Usporiadateľ nezodpovedá za akúkoľvek škodu, ktorá Súťažiacemu vznikla v dôsledku účasti na Súťaži alebo nedostupnosti/nefunkčnosti technických zariadení a internetových či telekomunikačných sietí, potrebných na priebeh Súťaže a účasť v nej. 

V Žiline, dňa 10.4.2020